Menadżer ds. jakości ISO 9001 : 2015
About Lesson

Norma ISO 9001  jest oparta na siedmiu zasadach zarządzania niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów jakościowych

  1. Orientacja na klienta: Podstawowym celem każdej organizacji powinno być spełnianie aktualnych i przyszłych oczekiwań klientów. Organizacja osiąga swój sukces kiedy w sposób stały potrafi  
  2. Przywództwo: Kierownicy wszystkich szczebli w organizacji powinni ustanawiać cele i kierunki oraz stwarzać warunki dla podległego personelu, aby pracownicy byli zaangażowani w osiąganie założonych celów.
  3. Zaangażowanie ludzi: Aby skutecznie i efektywnie zarządzać organizacją, ważne jest zaangażowanie wszystkich ludzi na wszystkich poziomach. Ważnym jest aby zachęcać do zaangażowania między innymi poprzez identyfikowanie i rozwój kompetencji, właściwe dobieranie personelu do danego stanowiska, analizowanie wszelkich pomysłów personelu.
  4. Podejście procesowe: Przewidywane wyniki osiągane są efektywniej jeśli zarządzanie organizacją oparte jest na procesach. System Zarządzania Jakością powinien obejmować wszystkie procesy główne, pomocnicze i zewnętrzne. Organizacja powinna zarządzać tymi procesami.
  5. Doskonalenie: Organizacje zarządzane w sposób ciągły kładą nacisk na doskonalenie. Doskonalenie powinno obejmować warunki wewnętrzne i zewnętrzne oraz identyfikować szanse i możliwości, jakie są przed organizacją.
  6. Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów: Podejmowanie decyzji może być procesem złożonym i zawsze może nieść za sobą pewne wątpliwości, dlatego ważne jest aby decyzje zapadały na podstawie niepodważalnych dowodów. Ważne jest, aby rozumieć zależność przyczyny i skutku. Stan faktyczny, dowody i analizy danych prowadzą do większego obiektywizmu i pewności w podejmowaniu decyzji.
  7. Zarządzanie relacjami: Dla trwałego sukcesu organizacja powinna dbać o dobre relacje z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami. Zrozumienie celów i wartości wspólnych, stabilny przepływ towarów i usług, identyfikacja priorytetów, zachęcanie do ulepszeń jest bardzo ważne w stosunkach z zainteresowanymi stronami.